no-img
پی ورد

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌ بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ


پی ورد
نکات روز ...

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌ بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ
doc
بهمن 10, 1396
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌ بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌ بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ را با فرمت ورد word دانلود نمائید:

جلسه دفاعيه

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد

تربيت بدني و علوم ورزشي

عنوان

توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ

استاد راهنما

دکتر محمدعلي اصلانخاني

استاد مشاور

دكتر مهدي طالب‌پور

دانشجو

هادي آشياني

 

چکیده

هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳بودند که ۱۰۰ نفر بودند و همگي در تحقیق شرکت کردند. این پزوهش که از نوع توصیفی است به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی ۱۰۰ نفر برای تکمیل ارایه شد که به ۹۱ مورد ان پاسخ داده شد.از امارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وسرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند.

در مورد مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی،تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد(۰۵/۰p < ). در بقیه موارد مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنا داری مشاهده نگردید (۰۵/۰p ≥ ).

مقدمه

در اين فصل ابتدا به ماهيت و تعاريف مختلف انگيزش مي‌پردازيم و سپس زمينه‌هاي انگيزشي را از ديدگاه مكاتب مديريت و روانشناسي، براساس روند تاريخي و تكاملي، به طور اجمال مورد بررسي قرار مي‌دهيم. بخش دوم اين فصل به پيشينه تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق مي‌پردازد.

الف) ادبيات تحقيق

اصلاح انگيزش نخستين بار از واژه لاتين مو به معني كرد گرفته شده است. از آنجا كه اين واژه براي بيان منظور ما در اين جا كافي نيست، بنابراين گزيده‌اي از تعاريف مختلف ارايه مي‌شود.

اتكينسون، ۱۹۶۴، انگيزش را به عنوان تأثير همزمان در هدايت، قوت و تداوم كنش تعريف كرده است. در حاليكه وروم، ۱۹۶۴، انگيزش را فرايند حاكم بر گزينش‌هايي كه از سوي اشخاص و موجودات پست تر كه از ميان شكلهاي گوناگون فعاليت ارادي به عمل مي‌آيد، مي‌داند (۴). عباس‌زادگان در تعريف انگيزش بيان مي‌كند كه انگيزش يك محرك دروني براي بروز يك اقدام بيروني توسط انسان است، كه اين اقدام ممكن است فيزيكي، فكري يا هنري باشد (۶). علاقه‌بند نيز انگيزش را عوامل روانشناختي، جامعه‌شناختي، فرهنگي و اقتصادي مؤثر در شكل‌گيري رفتار فردي و گروهي در محيط آموزشي مي‌دادند(۱۹). الواني نيز در تعريف انگيزش بيان مي‌كند؛ انگيزش عبارت است از تمام عوامل رواني آگاهانه و ناآگاهانه آماده كننده انسان به منظور تحقق بعضي از اعمال، گرايشها و اهداف (۸). عسكريان انگيزش را يك فرايند پيچيده مي‌داند كه از نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، روانشناختي و فيزيكي تركيب شده است، بطوري كه جهت سازماندهي و تقويت رفتار انساني هم بصورت فردي و هم تعاملي برهمديگر تأثير مي‌گذارند(۲۰).

در مجموع با توجه به تعاريف ارائه شده از انگيزش، بنظر مي‌رسد با وجود تفاوت در تعاريف، مفهوم كلي آنها يكسان است. تقريباً همه انگيزش را عامل و علت اصلي حركت و تقويت رفتارهاي ارادي انسان براي رسيدن به هدف مي‌دانند.

نگرشهاي مديريت به انگيزش

نگرشهاي مديريت به انگيزش با توجه به ماهيت آن در طول زمان تغييرات بسيار كرده است، كه هر يك در شرايط زماني خاص خود در رفتارهاي كاركنان تأثير متفاوتي داشته است. در بررسي رويكردهاي مديريت، به ترتيب از نظر تاريخي به سه نوع نگرش برخورد مي‌كنيم. اين رويكردها عبارتند از: رويكردهاي كلاسيك يا سنتي، نئوكلاسيك يا روابط انساني و رويكرد اقتضايي. اينك به منظور روشن شدن ديدگاههاي انگيزشي هر يك، به شرح مختصري از آنها مي‌پردازيم.

۱ـ رويكرد كلاسيك يا سنتي (۱۹۳۰-۱۹۰۰): غالباً رويكرد سنتي مديريت كه با نام فردريك تيلور بنيان‌گذار مديريت علمي مرتبط است، فرد را انسان اقتصادي فرض مي‌كند كه صرفاً تحت تأثير انگيزه‌هاي مادي قرار دارد. به همين دليل اين رويكرد، دستمزد و پاداشهاي مادي را وسيله اصلي سياستهاي مديريتي خود جهت انگيزش كاركنان مي‌داند. به عبارت ديگر، براي كاركنان توليد بيشتر به منزله افزايش پاداشهاي مادي است. در اين رويكرد عقيده بر اين است كه هر فرد براي برطرف نمودن نيازهاي خود تنها با دريافت مزد و پاداش مادي قانع مي‌گردد و مي‌تواند احتياجات روحي و معنوي خويش را با برطرف ساختن احتياجات مادي جبران نمايد. بطور كلي، اين رويكرد به كاركنان به مثابه ماشين مي‌نگرد و به توليدات آنها بيشتر از خودشان اهميت مي‌دهد.

۲ـ رويكرونئوكلاسيك يا روابط انساني (۱۹۶۰-۱۹۳۰): رويكرد روابط انساني در سالهاي پاياني دهه ۱۹۲۰ آغاز شد. در اين سالها كوششهايي براي پاسخ به اين سؤال كه چرا الگوي سنتي براي انگيزش افراد مناسب نيست آغاز شد. در نتيجه چنين رويكردي كه بوسيله التون مايو، روت ليسبرگر و ديكسون بنيان آن گذاشته شد، مكتب روابط انساني در مديريت پديد آمد. اين پژوهشگران معتقد بودند كه يكنواختي وظايف سبب كاهش امكان خشنودي از كار شده است. پيروان اين مكتب دريافتند كه تنها پاداشهاي مادي براي جلب رضايت كاركنان كافي نبوده بلكه انگيزه‌هاي روحي، رواني و توجه به نيازهاي انساني و اجتماعي آنها براي ايجاد انگيزش از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به اين ترتيب فرضيه هاي تازه درباره بهترين روش ايجاد انگيزه در كاركنان با تأكيد بر روابط انساني و اجتماعي قوي همراه شد. در اين مكتب مديريت مسوول پديد آوردن وضعيتي است كه در آن كاركنان احساس سودمندي در كار كنند. به اين منظور بايد كوشش به عمل آيد تا نيازهاي اجتماعي كاركنان برآورده شود. اين گروه معتقد بودند توجه بايد از مطالعه روابط كارگر با ماشين به سوي فهم كامل و بيشتر دربارة پيوندهاي گروهي و متقابل افراد و همكاري و هماهنگي بين كاركنان دركار، تغيير يابد. به اين ترتيب، بررسي روحيه كاركنان با كوششي در سنجش ميزان خشنود ماندن در كار رواج يافت. براي انگيزش كاركنان، مديريت در درجه اول، بايد كاري كند تا كاركنان خود را مهم بدانند و در درجه دوم، بايد كاري كند كه راههاي پيوند با آنان را به‌گونه‌اي بگشايد، كه كاركنان فرصت بيشتري براي ابراز نظريات خود داشته باشند. به بيان ديگر، نقش سرپرست، تنها پرداختن به وظيفه مديريت نيست، بلكه سرپرستان بايد نسبت به نيازها و خواسته‌هاي زيردستان خود احساس مسئوليت كرده و با آنها همدلي و ؟؟؟ نمايند (۴).

رويكردهاي روانشناختي در زمينه انگيزش

همانطور كه نگرشهاي مديريت به انگيزش يك سير تحول داشته است، نظرات روانشناسان در مورد انگيزش نيز يك تكامل ۴ مرحله‌اي به شرح زير را پشت سرگذاشته است.

۱ـ لذت طلبي: لذت طلبي نخستين بار در اعصار اوليه يونان مطرح شد. اين نظريه مجدداً در قرن ۱۹ به عنوان توضيح قابل قبول رفتار مطرح شد. براين اساس، انسان در هرلحظه به دنبال لذت و شادكامي از عملكرد خود است و از رنج و ناراحتي دوري مي‌كند. افراد سعي مي‌كنند كارهايي انجام دهند كه به نوع موجب رضايت آنها گردد و از اعمالي كه نارضايتي ايجاد مي‌كنند، پرهيز مي‌كند.

۲ـ نظرية عزايز (۱۹۵۰-۱۸۹۰): اولين نظريه‌هاي روانشناسي در زمينه انگيزش تحت عنوان نظريه عزايز در اواخر قرن ۱۹ ميلادي توسط دانشمنداني مانند ويليام جيمز و زيگموند فرويد ارائه شد. اين روانشناسان استدلال مي‌كردند كه بخش اعظمي از رفتار انسان، ناخودآگاه و از روي عقل و منطق نيست. براين اساس بيشتر رفتارهاي انسان تحت تأثير غرايز قرار دارد. كنجكاوي، عشق، ترس، حسادت و همدردي از جمله اين غرايز بحساب مي‌آيند كه عوامل مهم و تعيين كننده‌اي در رفتارهاي اوليه به حساب مي‌آيند.

۳ـ نظريه تقويت (۱۹۲۰ تاحال): نظريه تقويت براين فرض استوار است كه تصميمات مربوط به رفتارهاي فعلي تا حدود زيادي بر پايه نتايج يا پاداشهاي رفتارهاي گذشته‌اند. در مواردي كه رفتار گذشته منجر به كسب نتايج مثبت شده است افراد گرايش به تكرار چنين رفتارهايي دارند، و در مواردي كه رفتارهاي گذشته منجر به نتايج منفي شده است، افراد گرايش به خودداري از تكرار آنها را دارند، اين وضعيت را نخستين بار ثورندايك در قانون اثر خود تشريح كرد، كه بر نقش يادگيري در رفتار انسان تأكيد مي‌كند.

۴ـ نظريه شناخت (۱۹۴۰ تاكنون): جديدترين نگرش روانشناسي در انگيزش، نظريه شناخت مي‌باشد. در مقايسه با نظريه تقويت كه تأكيد بر تأثير پاداشهاي گذشته و تقويت است، مدلهاي شناخت بر انتظارات و باورهاي آينده تأكيد دارد. در اين نظريه افراد موجوداتي انديشمند و منطقي در نظر گرفته مي‌شوند كه تصميمات آگاهانه آنان در مورد رفتار حال و آينده مبتني بر آنچه باور دارند است. شكل زير تحولات تاريخي نگرشي مديريت و روانشناسي به انگيزش را به صورت همزمان نشان مي‌دهد ( ).

نظريه‌هاي انگيزشي

الف) نظريه‌هاي فعال‌سازي انگيزش: نظريه‌هاي فعال‌سازي يا محتوايي انگيزش مي‌كوشند تا عواملي كه افراد را به كار برمي‌انگيزد دقيقاً مشخص سازند. در اين نظريه‌ها، نيازها و محركهايي كه موجب انگيزش مي‌شوند بر شمرده شده و غالباً نحوه ارضاي آنها در سازمان بيان مي‌گردد. اينك برخي از نظريه‌هاي محتوايي را به طور اجمال توضيح مي‌دهيم.

۱ـ نظريه سلسله مراتب نيازها: نظريه سلسله مراتب نيازها را مي‌توان به عنوان يكي از اوليه‌ترين نظريه‌هاي محتوايي در انگيزش بحساب آورد. اين نظريه كه بوسيله آبراهام مازلو بيان گرديد معتقد است، افراد به تدريج كه رشد و بلوغ مي‌يابند، نيازهاي سطح پايين‌تر آنها برآورده، نيازهاي سطح بالاتر بروز كرده و براي افراد عمده مي‌شوند. مازلو براي نيازهاي انساني تقدم و تأخر يا سلسله مراتب قائل است. يعني اگر نيازي كه در مراتب اوليه قرار دارد برآورده نشود، نياز بعدي (بالاتر)، بروز نخواهد كرد. برعكس هرنيازي بعد از اينكه برآورده شد جاي خود را به نياز ديگري مي‌دهد. اين نظريه نيازهاي انسان را در پنج طبقه شكل (۳-۲) به شرح زير قرار مي‌دهد.

الف) نيازهاي فيزيولوژيكي (جسماني): نيازهاي جسماني كه شامل نيازهايي چون غذا، آب، هوا و.‌.. است.

ب) نيازهاي ايمني: نيازهاي ايمني، نيازهايي همچون مصونيت در برابر خطرات جسمي و شكست و ناكامي اقتصادي است.

ج) نيازهاي اجتماعي و تعلق خاطر: نيازهاي اجتماعي شامل ارتباطات، تعلق خاطر و پذيرفته شدن توسط ديگران است.

د) نياز به احترام: در اين مرحله از نيازها، انسان مي‌خواهد مورد توجه ديگران قرار گيرد. از مقام و حرمت برخوردار باشد و ديگران او را يك فرد ارزشمند و مفيد تلقي كنند.

و) نياز خودشكوفايي: نياز به خوديابي يا خودشكوفايي، بالاترين نيازهاي انساني است. شناسايي كامل توان بالقوه خود به عنوان يك شخص خلاق يا رسيدن به مرحله‌اي كه شخص مستعد و لايق آن است. اغلب انسان‌ها به اين مرحله دست نمي‌يابند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود استموضوعات :
تربیت بدنی
برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.