no-img
پی ورد

پایان نامه مدیریت در امور امداد


پی ورد
نکات روز ...

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه مدیریت در امور امداد
doc
آبان 30, 1397
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه مدیریت در امور امداد


 مطالب این پست : دانلود پایان نامه مدیریت در امور امداد

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

 

چکیده پژوهش:

اثر بخش بودن فعالیت های مدیریت، به تمایلات افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله آنها بستگی دارد؛ از سوی دیگرهمه رفتارهای افراد هدفداراست. در واقع، دو عامل رفتار را شکل می دهد: یکی انگیزه و دیگری هدف. از این رو، انگیزه داشتن کارکنان برای انجام وظایف، و همسویی اهداف فردی با اهداف سازمان نقش اساسی در موقعیت سازمانی دارند.

اهمیت و جایگاه سبک مدیریت و کمک به سیستم اداری و نیروی کار آفرین باعث می شود که مدیر کل محترم کمیته امداد امام خمینی استان خراسـان رضوی، معاونین و رؤسای ادارهای مستقر در اداره کل را از نگرانی در مجموعه پــرسنلی وکاهش تخلفات اداری و همچنین بالا رفتن جلب رضایت مندی ارباب رجـوع یاری نماید.

نقش تصمیم گیری:                                                                                               

1- نقش کار آفرینی: در این نقش مدیر برای ایجاد تغییر و تحول در سازمان، به تحقیق و بررسی می‌پردازد. در واقع مدیر در این نقش با میل و رغبت منشـاء تغییر در داخل سازمان می‌باشد.

2- نقش تنش زدایی: در این نقش هر گاه سازمان با تشنجات و مسائل ناگهانی روبرو می‌شود مدیران مسئول ارائه راه حل و اقدامات اصلاحی می‌باشند.

3- نقش تخصیص دهنده منابع: مسئولیت تخصیص دادن انواع منابع سازمان بـــرعهده مدیران است. برنامه ریزی، دادن درخواست، بودجه بندی و برنامه ریزی امور کارکنان سازمان از این قبیل‌اند.

4- نقش مذاکره کننده: در این نقش مدیر در مذاکرات و انعقاد قراردادها، نقش نمایندگی سازمان را بر عهده دارد. (رابینز،1377)

پژوهشگر در ادامه سه فرضیه عنوان نمود که عبارتند از:

  • سبک مدیریت برسیستم اداری وباعث شور ونشـاط در روحیه پرسنل می گردد.
  • سبک مدیریت باعث بالارفتن انگیـزش کارکنان در جهت بهبود امور محوله و جلب رضایت مندی ارباب رجوع می شود.
  • سبک مدیریت بر اهداف سازمان تأثیرگذار است.

در بررسی و تجزیه وتحلیل فرضیه اول، 28درصد از نمونه ها گزینه بسیار خوب، 45درصد گزینه خوب، 12 درصد گزینه متوسط و 15 درصد گزینه بد را انتخاب نموده اند. بنا براین 85 درصد از نمونه ها گزینه های بسیار خوب، خـوب و متوسط را انتخاب کرده اند.

پیشنهادی  پایانامه ارائه شاخص رضایت مشتری ایرانی

نتیجه می گیریم که سبک مدیریت بر سیستم اداری و باعث شور ونشاط در روحیه پرسنل می گردد. پس فرضیه اول تائید می شود. در پاسخ فرضیه دوم که سبک مدیریت باعث بالارفتن انگیـزش کارکنان در جهت بهبود امور محوله و جلب رضایت مندی ارباب رجوع می شود.رابطه معنی داری وجود دارد. در بررسی و تجزیه وتحلیل فرضیه دوم، 39درصد از نمونه ها گزینه بسیار خوب، 51 درصد گزینه خوب، 6 درصد گزینه متوسط و4 درصد گزینه بد را انتخاب نموده اند. بنا براین 96 درصدازنمونه ها گزینه های بسیار خوب،خوب ومتوسط راانتخاب کرده اند.

نتیجه می گیریم که سبک مدیریت باعث بالارفتن انگیـزش کارکنان در جهــــت بهبود امور محوله و جلب رضایت مندی ارباب رجوع می شود. پــــس فرضیه دوم تائیـد می شود. در پاسخ فرضیه سوم که سبک مدیریت بر اهداف سازمان تأثیرگذاراست. رابطه معنی داری وجود دارد. در بررسی و تجیه وتحلیل فرضیه سوم،44درصد از نمونه ها گزینه بسیار خوب، 47 درصد گزینه خوب، 5 درصد گزینه متوسط و4 درصد گزینه بــد را انتخاب نموده اند. بنا براین 96 درصد از نمونه ها گزینه های بسیار خوب، خوب و متوسط را انتخاب کرده اند. نتیجه می گیریم که سبک مدیریت براهداف سازمان تأثیرگذار است. پــس فرضیه سوم تائید می شود.

پژوهشگر در این زمینه با محدودیت هایی مواجه بوده است کــــه از آن جمله : محدودیت زمانی جهت تحقیق، نبود کتابخانه مجهز و در دستـــــــرس نبودن کتاب ها ومنابع، وجود مشغله کاری که فرصت تحقیق دقیقتر را میسر نمی کرد، محدود بودن جامعه آماری و جامعه نمونه، عدم ارائه بعضی پاسخ های منطقی درپرسش نامه وهزینه های بالای تایپ وتکثیر تحقیق بوده است.

همچنین جهت تاثیر گذاری بیشتر و پربارتر شدن این موضوع کار در عرصه پیشنهاداتی را پرسنل کمیته امداد امام خمینی منطقه یک مشهد و پژوهشگر ارائه نمودند که از آن جمله پیشنهاد می گردد از همکاران بطوری استفاده شود که در پست خود علاقه داشته باشند. پیشنهاد می گردد تمهیدات تفریحی و رفاه پرسنل جهت شادابی بیشتر در کار انجام شود. پیشنهاد می گردد جهت بالا رفتن کیفیت کار و امور محوله پرسنل آموزشهای بیشتری برگزار گردد.و…

پیشنهادی  دوره آموزشی مود برنامه ها و اپلیکیشن های اندروید کاملا تصویری

فهرست مطالب:

       عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول

مقدمه

– بیان مسئله

بیان اهداف تحقیق

ضرورت های اهمیت تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف مفاهیم و واژه ها

فصل دوم

بررسی مبانی نظری و تئوری

بررسی تحقیقات گذشته

اجزای موثر در مهارت انسانی

انگیزش

تکریم ارباب رجوع

مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)

موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهر مقدس مشهد

 

 

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه آماری

جامعه نمونه آماری

ابزار تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل، تعیین اعتبار ابزار جمع آوری داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل سوال ها

بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه ها

فصل پنجم

خلاصه تحقیق

محدویت های تحقیق

پیشنهادها

پیوست ها

–    پرسش نامه

عکس

منابع تحقیق

 

مقدمه:

بعضی از صاحب نظران مدیریت رمز موفقیت مدیر را درتوان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی وی می دانند و از این رو مدیریت را کار با دیگران و از طریق آنان در جهت کسب اهــــــــداف سازمان دانسته اند. و این ساخت یک مجموعه متشکل از ارزش های مذهبی، فلسفی، هنری، سیاسی و … است که در شکل رفتار فردی مدیر و بافت اجتماعی سازمان جلوه گر می شود.

اثر بخش بودن فعالیت های مدیریت، به تمایلات افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله آنها بستگی دارد؛ از سوی دیگرهمه رفتارهای افراد هدفداراست. در واقع، دو عامل رفتار را شکل می دهد: یکی انگیزه و دیگری هدف. از این رو، انگیزه داشتن کارکنان برای انجام وظایف، و همسویی اهداف فردی با اهداف سازمان نقش اساسی در موقعیت سازمانی دارند.

طبیعت انسان از لحاظ کیفیت ارضای نیازهای خود، دارای خصوصیتی دو گانه است؛ یک خصلت آدمی چنان است که در اثر فقدان عوامل و شرایط لازم، احساس عدم رضایت می کند و چون شرایط و عوامل فراهم گردد، احساس عدم رضایت، کاهش یافته و بتدریج به بی تفاوتی می انجامد. اکثر عوامل فیزیولوژیک، دارای این نوع تأثیر می باشند، واین دسته از عوامل را می تــوان(( عوامل بهداشتی)) یـــــــا (( حافظ وضع موجود)) نامید.

پیشنهادی  پایان نامه رشته مدیریت با موضوع سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه

خصلت دیگر آدمی، وجود نیازهایی است که در یک سو برای او رضایت و کامیابی فـراهم می آورد و سوی دیگر آن، فقدان رضایت یا بی تفاوتی است. به کمک ارضای این نیازها، می تـــوان شاغل را راضی کرد؛ ولی نمی توان او را ناراضی نمود. این نیازها که به وسیله عـــوامل شغلی و درونی – و نه محیطی- ارضاء می گردد، عبارتند از: کسب موفقیت و تحسین به خاطرانجام کار، مسئولیت بیشتر و رشد در کار، این رضایت ها اگر با محتویات شغلی به نحو مطلوبی ترکیب شــــــوند، پایدار خواهند بود. با توجه به این عوامل دوگانه، مدیر می تواند عوامل ناراضی کننده را محدود و عوامل راضی کننده را توسعه دهـــد؛ در این وضع، گرچه بهسازی محیط شغلی لازم شمرده می شود، ولی نمی توان به آن قناعت کرد؛ و به موازات آن می توان انگیزه های خلاقه آدمی را که رضـــایت واقعی را در ذات، کیفیت و نتیجه انجام کار جستجو می کنند، بیدار کرد و به کار گرفت. مدیر، با استفاده از این برداشت دو بعدی، می تواند فلسفه مدیریت و سبک مدیریت منابع انسانی را منقلب سازد.

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود استموضوعات :
رشته مدیریت

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.