no-img
پی ورد

پایانامه رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان


پی ورد
نکات روز ...

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پایانامه رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان
doc
آذر 13, 1397
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پایانامه رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضرتبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس می باشد.روش تحقیق  توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق 160 نفراز کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس می باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 111 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر ، توانمندسازی و ارزیابی عملکرد استفاده گردید.جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است.نتایج تحلیل آماری به دست آمده نشان داد که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد رابطه معنی دار وجود دارد که از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی, بعدهای حمایت  ورهبری مدیران ، پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری, مشتری مداری  و بیمه کیفیت و از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد بعدهای حمایت و رهبری مدیران  وبیمه کیفیت رابطه قوی تری را نشان می دهند.

 

مقدمه

کارائی و توسعه سازمان ها در گرو کاربرد صحیح نیروی انسانی می باشد.  نتایج بسیاری از تحقیقات بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه ای توسعه نیافته است مگر  آن که به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد. از این رو  توجه به مقوله توانمندسازی و ارزیابی عملکرد جهت بهبود  و اثربخشی و بهره وری نیروی کاریکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست. توانمند سازی کارکنان  یکی از تکنیک های موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آ ن ها در راستای اهداف سازمانی است (Mohammadi,2001). مهم ترین ترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها ،منابع انسانی هستند ، از این رو توجه به مقوله توانمندسازی یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان ها به شمار می رود. توانمندسازی فرایندی است که در آن  از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می شود(Julus,2006). به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است. (Scarpello,2006)  .همچنین ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان  سازمان با آن رو به رو هستند. منظور از ارزیابی عملکرد ،فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصلی معین و به طور رسمی ،مورد سنجش قرار می گیرد.. همچنین ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان  سازمان با آن رو به رو هستند. منظور از ارزیابی عملکرد ،فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصلی معین و به طور رسمی ،مورد سنجش قرار می گیرد. (Saadat,2005)در سال های اخیر سازمان ها برای این که بتوانند از توانایی کارکنان در اداره امور بهره مند گردند و عملکرد کارکنان را بهبود بخشند به مدیریت کیفیت فراگیر روی آورده اند. در واقع مدیریت کیفیت فراگیر، بهبودی در روش های سنتی انجام کار و تجارت و فنی اثبات شده برای  تضمین بقا در جهان رقابتی کنونی به شمار می رود (Jafari,et.2009). مديريت كيفيت فراگير هم به صورت يك فرهنگ و هم فلسفه و هم به عنوان مجموعه اي از اصول راهنما براي نشان دادن  پايه هاي  بهبود مستمر  در سازمان است  و در حقيقت كاربرد روشهاي كمي و نيروي انساني  براي بهبود  تمامي  فرايندهاي در سازمان و جلو زدن و پيشي گرفتن  از نيازهاي مشتري چه در زمان حال و چه در آينده است . مديريت كيفيت فراگير  به معناي مشاركت دادن  تمامي كاركنان در عرضه محصول يا خدمات نهايي به مشتري است(John macdonald,2009). با توجه به مطالب بیان شده و نفش مدیریت کیفیت فراگیر در توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان ،در این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس می پردازیم تا شاید بتواند در افزایش توانمندی کارکنان سازمان مذکور موثر باشد.

پیشنهادی  دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی بررسی پدیده فرار دختران از خانه

 

پیشینه پژوهش

خرم  (Khorram,2009)در پایان نامه کارشناسی ارشد  خود با عنوان “بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران ” به نتایج زیر دست یافت: جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان بیمه مرکزی ایران که در سال 1388مشغول به فعالیت بودند ،می باشد،که به روش نمونه گیری ءبقه اي تصادفی یک نمونه 117 نفر انتخاب شده است.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل محتوی تأیید شده است وپایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای توانمند سازی (938/0) و مقدار آلفای مدیریت کیفیت جامع (755/0) می باشد. معناداری رابطه بین متغیر های مستقل ومتغیر وابسته از روش همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت ومعناداری تمامی رابطه ها موردتأیید قرار گرفت.همچنین برای بررسی مناسب بودن وضعیت ابعاد توانمند سازی کارکنان از آزمون میانگین یک جامعه استفاده گردید که مناسب بودن وضعیت آنها تأیید شد.در پایان نیز جهت مشخص کردن سهم هر یک از ابعاد توانمند سازی در استقرار مدیریت کیفیت از مدل رگرسیون استفاده شد ونشان داد که متغیر های شایستگی شغلی وخود مختاری شغلی با سطح معنی داری کمتر از 05/0 نقش مؤثری در استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران دارند. ضیایی و دیگران  (Ziaee,et,2009) در مقاله خود با عنوان  نقش رهبری معنوی  در توانمند سازی کارکنان دانشگاه تهران  به این نتیجه رسیدند كه بين رهبري معنوي در دانشگاه تهران و توانمند سازي كاركنان رابطه معني دار وجود دارد. همچنين بين چشم اندازسازماني،‏ عشق به نوعدوستي،‏ ايمان به كار،‏ معناداري در كار و عضويت در سازمان رابطه علي معني دار و مثبت و تعهد سازماني رابطه منفي و بازخورد عملكرد رابطه علي معني دار و معكوسي با توانمندسازي كاركنان وجود دارد. همچنين جامعه آماري اين تحقيق شامل كاركنان شاغل دانشگاه تهران مي‌باشد. افکاری (Afkari,2009) در تحقیق خود با عنوان ”    بررسي تأثير توانمند سازي كاركنان بر كيفيت ارائه خدمات در نمونه واحدهاي دانشگاه آزاداسلامي غرب استان مازندران ” به منظور اثبات تأثير توانمندسازي كاركنان بر كيفيت ارائه خدمات دانشگاهي آنان نتايج نشان داده است كه: مقدار همبستگي بين دو متغير توانمندسازي و كيفيت ارائه خدمات توسط كاركنان 58درصد مي‌باشد و اين مقدار رابطه معنادار است چرا كه سطح احتمال مشاهده شده برابر با 000/0 = P از سطح احتمال در نظرگرفته شده ( بحراني) برابر با 05/0 =p كوچكتر است لذا با 95 درصد اطمينان مي‌توان قضاوت كرد كه رابطه مشاهده شده معنادار است و محاسبه ضريب تعيين مشخص نموده است كه 33 درصد از تغييرات در كيفيت ارائه خدمات دانشگاهي توسط كاركنان مربوط به تغييرات در توانمندسازي مي‌باشد به عبارتي توانمندسازي در افزايش كيفيت ارائه خدمات دانشگاهي توسط كاركنان 33 درصد مؤثر مي‌باشد بنا براين فرضيه تحقيق كه بيانگر تأثير متغير توانمند سازي كاركنان بر كيفيت ارائه خدمات دانشگاهي بوده است تأييد مي‌گردد.

پیشنهادی  پایان نامه مدیریت پروژه

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود استموضوعات :
رشته مدیریت

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.