no-img
پی ورد

تحقیق : سياست خارجي و سياست خارجي ايالات متحده آمريكا


پی ورد
نکات روز ...

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
تحقیق : سياست خارجي و سياست خارجي ايالات متحده آمريكا
doc
اسفند 22, 1396
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

تحقیق : سياست خارجي و سياست خارجي ايالات متحده آمريكا


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه  بخش اول

در اين بخش به دنبال ارائه تعاريفي براي شناخت سياست خارجي و پي بردن به اهدافي هستيم كه در سياست خارجي از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشند.  كه در اين زمينه به خاطر جايگاه اساسي منافع ملي در سياست خارجي ضمن ارائه تعاريفي از منافع ملي به دنبال قدمت و سوابق تاريخي آنچه امروزه تحت عنوان منافع ملي شناخته مي شود مي گرديم.

پس از روشن شدن مفهوم سياست خارجي و اهداف آن و پي بردن به چيستي منافع ملي در مرحله بعد به سياست خارجي آمريكا و منافع آن در خاورميانه مي‌پردازيم.

از آنجا كه براي درك بهتر سياست خارجي آمريكا نياز به آگاهي از چگونگي شكل گيري آن مي باشد لذا عوامل مؤثر در شكل گيري سياست خارجي آمريكا را در دو سطح داخلي (رسمي و غيررسمي ) و بين المللي مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم. در نهايت پس از شناخت سياست خارجي آمريكا و چگونگي شكل گيري آن به اهداف و منافعي كه سياست خارجي آمريكا در خاورميانه تعقيب مي كند اشاره مي شود كه اهم آنها به شرح زير است :

– حمايت از رژيم هاي محافظه كار

– حمايت از اسرائيل

– تضمين امنيت نفت

فصل اول

سياست خارجي

 

گفتار اول: شناخت سياست خارجي

الف ) تعريف و تبيين سياست خارجي

شناخت سياست خارجي هر كشوري يك پروسه علمي است و محتاج سالها تفكر، مشاهده مستقيم و تصحيح قضاوتهاست، مبحث سياست خارجي به عنوان يكي از شاخه هاي بنيادي معرفت روابط بين الملل تكامل پيچيده اي را از سنت گرايي به رفتارگرايي و نهايتاً به فرا رفتارگرايي و ساختارگرايي در طي چند دهه گذشته پيموده است.اگر زماني بحث سياست خارجي به عملكرد سفرا، سخنرانيهاي وزراي خارجه و تاريخ انعقاد قراردادها ميان واحدهاي سياسي محدود مي شد، هم اكنون به يك تخصص چند بعدي در زمينه هاي اقتصادي، بين المللي، فرهنگي و سياسي تبديل شده است. به دنبال تجزيه مفهومي و موضوعي اين تخصص، شناخت روابط علت و معلولي ميان دهها متغير مربوط به سياست خارجي از توصيف رويدادها و روش ژورناليستي بيرون آمده و به سوي نظريه پردازي و تلفيق منطقي متغيرها سوق پيدا كرده است.(1)

پیشنهادی  مدیریت آموزشی

با اينكه در يك نگاه كلي مفهوم سياست خارجي در يك كشور مربوط به تدوين، اجرا و ارزيابي تصميم گيريهايي است كه از ديدگاه خاص همان كشور جنبه برون مرزي دارد. (2) اما واقعيت اين است كه در مقام تعريف از سياست خارجي نيز همچون ديگر مفاهيم علوم اجتماعي تعاريف متعدد و مختلفي ارائه شده است . در فرهنگ لغت روابط بين الملل در تعريف سياست خارجي آمده است:

« يك راهبرد يا جريان برنامه ريزي شده از تصميمات اتخاذ شده توسط تصميم گيرندگان يك دولت در تعامل با ديگر دولتها يا ديگر بازيگران بين المللي، با هدف بدست آوردن اهداف مشخص كه در چارچوب منافع ملي تعريف شده است».(3)

همچنين درباره سياست خارجي تصور سنتي اين است كه سياست عبارت است از ارزيابي عقلايي بهترين وسايل دست يافتن به هدفها و مقاصد تعيين شده، رفع موانع و همچنين استفاده از فرصت هاي پيش آمده در محيط خارجي.(4)

در تعريف سياست خارجي بايد به دو نكته توجه داشت يكي اينكه اگر چه همه دولتها جهت دستيابي به اهداف مورد نظر خود داراي سياست هايي هستند كه شامل سياست هاي داخلي و خارجي مي شود. اما تنها جهتي را كه يك دولت در ارتباط با محيط خارجي بر مي گزيند و در آن سو از خود تحرك نشان  مي دهد و نيز شيوه نگرش آن به جامعه بين المللي را سياست خارجي مي گويند.(5) ديگر اينكه در تدوين و شكل گيري سياست خارجي دولت ها نقش اصلي را به عهده دارند به عبارتي هر تعريفي از سياست خارجي منوط به قائل شدن جايگاه والايي براي دولت ها مي باشد.زيرا با وجود ظاهر شدن بازيگراني متعدد در صحنه جهاني بازهم دولتها به عنوان ابتدايي ترين، اصلي ترين و مهمترين بازيگر روابط بين المللي شناخته مي شوند. در واقع ساختارهاي نظام هاي بين المللي بر مبناي نقش مركزي و محوري دولتها پي ريزي و بنيان گذاشته شده است بدين ترتيب است كه تنها به حضور دولتها در صحنه بين المللي و قابليت تاثير گذاري آنها بر روي تعاملات جهاني كه از طريق رفتار سياسي برون مرزي آنهاصورت مي گيرد سياست خارجي مي گويند.

پیشنهادی  تحقیق: رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي

همچنين مي توان گفت اين سياست خارجي است كه تثبيت كننده نقش دولتها به عنوان ممتازترين بازيگر روابط بين المللي مي باشد. بنابراين در تعريفي ساده سياست خارجي بخشي از فعاليت دولتي بوده كه جهت گرايشي آن به سمت بيرون است، يعني به مسائلي مي پردازد كه برخلاف سياست داخلي، مربوط به خارج از مرزهايش مي باشد. بدين ترتيب وجود مرز به عنوان مجموعه خطوط تفكيك كننده صلاحيت هاي دولتي به عملكرد سياسي حكومت ها، بعدي «دروني و بيروني » مي دهد. بر اين اساس نه تنها دو حوزه قابل شناسايي تحت عنوان محيط داخلي و محيط بين المللي پديدار گشته بلكه سياست داخلي و خارجي نيز در موضع اجرايي از هم جدا مي شوند. اگر سياست داخلي در محيطي اعمال مي شود كه در آنجا حاكميت سرزميني و در نتيجه آزادي عمل مطلق وجود داشته، اما محيط بين الملل كه بستر حضور تعاملات متقابل واحدهاي سياسي مي باشد فضايي خارج از حوزه اختيارات تام دولتهاست. اگر در محيط داخلي نوعي نظام حقوقي و قضايي حكمفرما بوده به گونه اي كه حاكميت دولتها تثبيت شده مي باشد، اما حوزه روابط بين المللي داراي ماهيت آنارشي بوده و صحنه تقابل و تعارض سياستهاي خارجي مختلف مي باشد.(6)

علاوه بر نقش دولتها در ايجاد و شكل گيري سياست خارجي بايد به جايگاه دولت ها در نوع و ماهيت سياست خارجي هم اشاره كرد به عبارتي هرچه دولتي قدرتمند تر بوده، سطح تاثر گذاريش بر روي تعاملات جهاني بيشتر و كاركرد سياسي آن در جامعه بين المللي قابل مشاهده تر است. در اين حالت، دولتهاي سيستم ساز از قابليتهاي ويژه اي براي ايجاد تغييرات در راستاي اهداف خوددرمحيط بين المللي برخوردار مي باشند . بنابراين از طريق سياست خارجي، دولتها نه تنها به رفتار سياسي ساير بازيگران روابط بين المللي پاسخ مي دهند، بلكه در صدد حفظ و افزايش ظرفيتهاي نفوذ و تاثير گذاري خود در خارج از مرزهاي ملي شان مي باشند.بر اين اساس در يك نگرش كلي سياست خارجي دولتها را به دو صورت «كنشي» و «واكنشي » تقسيم مي كنند كه هر چه دولتي ضعيف تر بوده عملكرد وي درخارج از مرزهايش واكنشي تر و هرچه دولتي قويتر بوده رفتار سياسي او كنشي تر مي باشد.(7)

پیشنهادی  پایان نامه ديدگاه سياسي

علاوه بر تعاريف فوق در پايان لازم است به دو تعريف و برداشت ديگر از سياست خارجي اشاره شود كه يكي به مجموعه اقدامات يك حكومت در قبال محيط خارجي اطلاق مي شود، ديگري تعريف سياست خارجي بر اساس مفهوم سياست مي باشد كه بر اين اساس سياست عبارت است از فن و هنر شناخت امكانات و بهره برداري درست از آنها به منظور تحقق اهداف مورد نظر كه بدين ترتيب مي توان سياست خارجي را فن و هنر (ياعلم) شناخت امكانات و بهره برداري درست از آنها براي رسيدن به اهداف يك كشور در ارتباط با محيط خارجي تعريف نمود.(8)

پس از ارائه تعاريفي در مورد سياست خارجي لازم است به رابطه آن با سياست داخلي نيز اشاره شود كه در اين زمينه نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود استدیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.